Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca d'Osona de l'any 2017, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.
Category
Medi Rural i Pesca
Tags
agricultura, cartografia i mapes
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Source Link
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
License
1.0 Universal (Public Domain Dedication)
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

CAMPANYA
campanya
ID_REC
id_rec
the_geom
the_geom
ID_PAR
id_par
ID_MUN
id_mun
ID_COM
id_com
COMARCA
comarca
MUNICIPI
municipi
PRO
pro
MUN
mun
AGR
agr
ZON
zon
POL
pol
PAR
par
REC
rec
US
us
HA
ha
SR
sr
CA
ca
PV
pv
PENDENT
pendent
Shape_Leng
shape_leng
Shape_Area
shape_area
REGIO
regio

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.