Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Dades sobre els convenis i encàrrecs de gestió de les Administracions públiques catalanes inscrits en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació. Dades a partir de l’1 de juliol de 2015 .
Category
Sector Públic
Tags
conveni, encàrrec, protocol, acord, memoràndum, carta d’intencions, declaració conjunta, cooperació, col·laboració, catalunya global, dataset_presidència, ods16_pau justícies i institucions sòlides, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de la Presidència
Source Link
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Any de signatura
any_de_signatura
Matèria
mat_ria
Codi Secció
codi_secci
Secció
secci
Número Conveni Definitiu
n_mero_conveni_definitiu
Títol Conveni
t_tol_conveni
Convenis Relacionats
convenis_relacionats
Data Signatura
data_signatura
Data Vigència
data_vig_ncia
Durada
durada
Vigent
vigent
Prorrogable
prorrogable
Objecte
objecte
Drets i obligacions
drets_i_obligacions
Compliment i execució
compliment_i_execuci
Organismes signants per part de la Generalitat
organismes_signants_per_part
Organismes Signants Ens Locals
organismes_signants_ens_locals
Codi AOC Organismes Signants Ens Locals
codi_aoc_organismes_signants
Altres Organismes Signants
altres_organismes_signants
Total aportacions previstes Generalitat
total_aportacions_previstes
Total aportacions previstes Ens Locals
total_aportacions_previstes_1
Total aportacions previstes Altres Organismes
total_aportacions_previstes_2
Sumatori aportacions totals previstes
sumatori_aportacions_totals
Descàrrega PDF conveni
desc_rrega_pdf_conveni
Descàrrega altres documents
desc_rrega_altres_documents

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.