Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de la Conca de Barberà de l'any 2017, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.
Category
Medio Rural y Pesca
Tags
agricultura, cartografia i mapes
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Source Link
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
See Terms of Use
Esta vista es actualmente privada. Usted puede previsualizarla, pero deberá hacerla pública para que otras personas puedan verla.
Tamaño
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Tamaño personalizado

425x425 es el tamaño mínimo

La API de Datos de Libre Acceso de Socrata (SODA) ofrece acceso informático a este conjunto de datos incluyendo la habilidad de filtrar, consultar y agregar datos. Para más información, consulte los documentos API para este conjunto de datos o visite nuestro portal de desarrolladores

Parámetro de acceso de la API:

Identificaciones de columna

CAMPANYA
campanya
ID_REC
id_rec
ID_PAR
id_par
the_geom
the_geom
ID_MUN
id_mun
ID_COM
id_com
COMARCA
comarca
MUNICIPI
municipi
PRO
pro
MUN
mun
AGR
agr
ZON
zon
POL
pol
PAR
par
REC
rec
US
us
HA
ha
SR
sr
CA
ca
PV
pv
PENDENT
pendent
Shape_Leng
shape_leng
Shape_Area
shape_area
REGIO
regio

Cree una hoja de cálculo en Microsoft Excel para analizar o visualizar este conjunto de datos. Usando un enlace OData, los datos serán actualizables.

Use Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Siga las instrucciones aquí, usando la documentación OData de Socrata.

Los usuarios de Tableau deben seleccionar la opción de endpoint OData v2.

Punto final de OData V4:

Copie este enlace:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.