Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del Baix Ebre de l'any 2017, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.
Category
Rural Development and Fisheries
Tags
agricultura, cartografia i mapes
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Source Link
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
License
1.0 Universal (Public Domain Dedication)
This view is currently private. You can preview it, but you will need to make it public before people will be able to see it.
Size
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Custom Size

425x425 is the minimum size

The Socrata Open Data API (SODA) provides programmatic access to this dataset including the ability to filter, query, and aggregate data. For more more information, view the API docs for this dataset or visit our developer portal

API Endpoint:

Field Names:

the_geom
the_geom
ID_PAR
id_par
ID_REC
id_rec
CAMPANYA
campanya
ID_MUN
id_mun
ID_COM
id_com
COMARCA
comarca
MUNICIPI
municipi
PRO
pro
MUN
mun
AGR
agr
ZON
zon
POL
pol
PAR
par
REC
rec
US
us
HA
ha
SR
sr
CA
ca
PV
pv
PENDENT
pendent
Shape_Leng
shape_leng
Shape_Area
shape_area
REGIO
regio

Use OData to open the dataset in tools like Excel or Tableau. This provides a direct connection to the data that can be refreshed on-demand within the connected application.

Socrata OData documentation

Tableau users should select the OData v2 endpoint option.

OData V4 Endpoint:

OData V2 Endpoint:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.